FILM and Performing Arts for Life

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          วันนี้ (2 มิถุนายน 2559)  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยอาจารย์สมศักดิ์  คล้ายสังข์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการ  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มานพ ชุ่มอุ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและบริหารธุรกิจ  และคณาจารย์ประจำคณะ   ณ  ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ

          ในการนี้ อาจารย์สมศักดิ์ คล้ายสังข์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  นำเสนอภาพรวมของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้และเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาในรายวิชา และชมการสาธิตภาคปฏิบัติของคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการใน 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพและความงาม  โดยสาธิตเทคนิคการแต่งหน้า ทำผม และสปามือ  แขนงวิชาธุรกิจบริการด้านอาหารและภัตตาคาร โดยสาธิตเทคนิคการพับผ้าแนพกิ้น  การจับจีบผ้าแบบเรียบ  การจัด Set up โต๊ะอาหาร (dinner) และการชงค๊อกเทล 3  เมนู  ซึ่งเป็นที่สนใจของคณะผู้ศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง

          “สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  คณะวิทยาการจัดการ    เป็นสาขาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะวิทยาการจัดการ  โดยมีปรัชญามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเป็นผู้นำด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานในการบริหารธุรกิจด้านบริการอย่างมีคุณภาพ  คุณธรรม จริยธรรม  พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้ปรัชญาที่ว่า   “สรรสร้างธุรกิจไทย      เพื่อคนไทยมีหัวใจรักบริการ  เปี่ยมมาตรฐานด้านคุณภาพ   เน้นศักยภาพและจรรยาบรรณ”  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  กล่าว
 
03. 2019