FILM and Performing Arts for Life

admin

admin

วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2559 00:00

Facebook FMS


           วันนี้ (7 มิถุนายน 2559) คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำการรายงานการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ได้และทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ


          วันนี้ (2 มิถุนายน 2559)  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยอาจารย์สมศักดิ์  คล้ายสังข์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการ  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มานพ ชุ่มอุ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและบริหารธุรกิจ  และคณาจารย์ประจำคณะ   ณ  ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ

          ในการนี้ อาจารย์สมศักดิ์ คล้ายสังข์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  นำเสนอภาพรวมของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้และเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาในรายวิชา และชมการสาธิตภาคปฏิบัติของคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการใน 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพและความงาม  โดยสาธิตเทคนิคการแต่งหน้า ทำผม และสปามือ  แขนงวิชาธุรกิจบริการด้านอาหารและภัตตาคาร โดยสาธิตเทคนิคการพับผ้าแนพกิ้น  การจับจีบผ้าแบบเรียบ  การจัด Set up โต๊ะอาหาร (dinner) และการชงค๊อกเทล 3  เมนู  ซึ่งเป็นที่สนใจของคณะผู้ศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง

          “สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  คณะวิทยาการจัดการ    เป็นสาขาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะวิทยาการจัดการ  โดยมีปรัชญามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเป็นผู้นำด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานในการบริหารธุรกิจด้านบริการอย่างมีคุณภาพ  คุณธรรม จริยธรรม  พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้ปรัชญาที่ว่า   “สรรสร้างธุรกิจไทย      เพื่อคนไทยมีหัวใจรักบริการ  เปี่ยมมาตรฐานด้านคุณภาพ   เน้นศักยภาพและจรรยาบรรณ”  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  กล่าว
 
วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2559 00:00

เกี่ยวกับสาขา

วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2556 00:00

ศิษย์เก่า

ลำดับที่   รหัสนักศึกษา ชื่อผู้เรียน
1  55523318042  นางสาวปารมี สังขวรรณะ 
2   55523318043     นางสาวยุวดี  พันธ์ช้าง  
3   55523318044     นายธิติพันธ์  คำโท  
4   55523318045     นางสาวอรุชา  นพสิทธิพร  
5   55523318046     นางสาววราลักษณ์  เฮงหวาน  
6   55523318047     นายสรรหา  สรรพันล้าน  
7   55523318048     นายณัฐวัตร  บาลเพ็ชร  
8   55523318049     นายปิยโรจน์  พุ่มเรือง  
9   55523318050     นางสาวจุฑามาศ  โลหะบัณฑิตวงศ์  
10   55523318051     นายณรงค์ยศ  มีพงค์  
11   55523318052     นางสาวธัญญารัตน์  พึ่งเกษม  
12   55523318053     นายพีระพล  สืบเรือง  
13   55523318054     นายภูศิริ  ปานเจริญ  
14   55523318055     นางสาวชาลิสา  เจริญมาก  
15   55523318056     นายธนกร  วงค์เจริญกิจ  
16   55523318057     นางสาวมนทกานติ  ปิ่นประดับ  
17   55523318058     นางสาวประภัสสร  นาคสุทธิ  
18   55523318059     นางสาวดุจหทัย  วงศ์พีระนันท์  
19   55523318060     นายชัยเกษม  ตั้งสันติภาพ  
20   55523318061     นายสุเมธ  นพรัตน์  
21   55523318062     นางสาวยลระวี  วงศ์รัศมี  
22   55523318063     นายวัชระ  วิริยะชูศรี  
23   55523318064     นางสาวภรภัทร  เครือมณี  
24   55523318065     นายภัควลัญชญ์  ผิวพันธมิตร  
25   55523318066     นายเจตริน  อยู่บำรุงเรือง  
26   55523318067     นายจักรกฤษณ์  พรหมเมศ  
27   55523318068     นายอนุชา  เรืองเกษา  
28   55523318069     นายธัชพิชญ์  บุตรดี  
29   55523318070     นายอภิรักษ์  บรรจง  
30   55523318071     นางสาวณัฐกรานต์  หอมสุวรรณ์  
31   55523318072     นางสาวเจริญศรี  จันทร์รัตนโสภา  
32   55523318073     นายเจริญพงศ์  เยี่ยงอย่าง  
33   55523318074     นายณัฐนนท์  บุญการี  
34   55523318075     นายฐาปกรณ์  มากรด  
35   55523318076     นายนรากร  ณรางกูล  
36   55523318077     นางสาวภูษิตา  ขาวสอาด  
37   55523318078     นายไชยยศ  เอี่ยมรัชนี  
38   55523318079     นายธรรศ  เล่ห์บ้านเกาะ  
39   55523318080     นายประกายเพชร  เด่นดวง  
40   55523318081     นางสาวศรัญญา  วงค์สามารถ  
วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2556 00:00

นักศึกษาปัจจุบัน

  ลำดับที่         รหัสนักศึกษา                      ชื่อผู้เรียน
1   55523318001     นายสมพร  แก้วจันหล้า  
2   55523318002     นางสาวพิมพ์ผกา  จั่นนพคุณ  
3   55523318003     นางสาวปิยาพัชร  เรืองดิษฐ์  
4   55523318004     นางสาวสาธิกา  สีทา  
5   55523318005     นายวีรศักดิ์  สุขเลิศ  
6   55523318006     นายสรวิชญ์  บุญก่อ  
7   55523318007     นางสาวอนัดดา  คุณวิเศษพงษ์  
8   55523318008     นายประธาณ  คนตรง  
9   55523318009     นายชยพล  หอมเนียม  
10   55523318010     นายพงศ์ธร  ปูเชียงแดง  
11   55523318011     นางสาวศิริลักษณ์  ศรีนาคนาวา  
12   55523318012     นายวรมันต์  จันทราทิพย์  
13   55523318014     นางสาวจิดาภา  หังษาบุตร  
14   55523318015     นางสาวพุทธารมณ์  จิตรวิบูลย์  
15   55523318016     นายสุจินดา  ทองใส  
16   55523318017     นายตรีกาย  เนี่ยมแก้ว  
17   55523318018     นายชาคริต  อภัยวงค์  
18   55523318019     นายวันสัน  เชียงโหล  
19   55523318020     นายอภิสิทธิ์  นิลโนรี  
20   55523318021     นายเมธวัจน์  ถิระวงศ์ศักดิ์  
21   55523318022     นายคณิศร  วราศรัย  
22   55523318023     นายศุภฤกษ์  นิ่มนำชัย  
23   55523318024     นายธนกฤต  แปรบปราบ  
24   55523318025     นายภานุวัฒน์  เผือกสวัสดิ์  
25   55523318026     นายกิติคุณ  เทียนกระจ่าง  
26   55523318027     นายชลธิศ  เผือกสวัสดิ์  
27   55523318028     นางสาวสุนทรี  แทนทอง  
28   55523318029     นางสาวอรประวีณ์  โชติกุลวุฒิ  
29   55523318030     นายฑลทอง  ศรีสังวรณ์  
30   55523318031     นางสาวมณีสรณ์  โชติสุคนธ์มนตรี  
31   55523318032     นายอภิชาติ  เวียงสมุทร  
32   55523318033     นางสาวจงจิรัตน์  สิริวิบูลย์ผล  
33   55523318034     นางสาวพรฤดี  บุญคง  
34   55523318035     นางสาวศิริณญา  พูนชัย  
35   55523318036     นายวรโชติ  โชติพินิจ  
36   55523318037     นายอัครวินท์  สมานกุล  
37   55523318038     นายศุภกร  หาญวิสุทธิ์  
38   55523318039     นายกรกช  ศรีลาเดช  
39   55523318040     นายธนบดี  ตั้งอั้น  
40   55523318041     นางสาวภษร  ปริญญาวิสุทธิ  
วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2556 00:00

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอนประจำวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2556
รายวิชาศิลปะการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร เรื่องที่ 1 ความสำคัญของภาพถ่ายต่องานนิเทศศาสตร์
  เรื่องที่ 2 การจัดองค์ประกอบภาพและการใช้มุมกล้อง(ใหม่)
  เรื่องที่ 3 แสงเพื่อการถ่ายภาพ
   
   
   
   
   
วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2556 00:00

film and pa

วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2556 00:00

item อบรม


ทดสอบพิมพ์ข้อความ
11. 2018