FILM and Performing Arts for Life

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ธีรวัต  ตระการภาสกุล

หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนต์และการสื่อสารการแสดง

วุฒิการศึกษา :

03. 2019